Polityka prywatności

XE Daniel Cyris, z siedzibą przy ul. Jagiełły 24, 45-920 Opole,

NIP: 754-19-75-739, REGON: 532407758.

 • Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

XE Daniel Cyris, z siedzibą w Opolu (45-920), przy ul. Jagiełły 24, NIP: 754-19-75-739, REGON: 532407758, zwany dalej „XE”.

 • Podstawowe założenia i cele polityki prywatności:
 1. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w XE zasady zbierania i wykorzystywania danych o Klientach/Użytkownikach, informuje, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które przysługują Klientom/Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Celem polityki prywatności jest zapewnienie Klientom/Użytkownikom ochrony prywatności oraz danych osobowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 • Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych:
 1. dane osobowe zamieszczone przez Klientów/Użytkowników w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klientów/Użytkowników serwisu XE, w tym przede wszystkim w celu przyjęcia zleconej przez Klienta/Użytkownika usługi,
 1. komunikacji związanej z obsługą pytań, zleceń i zamówień, oferowanych przez XE (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy naszego serwisu itp.),
 2. kierowania do Klientów/Użytkowników treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni),
 3. przy obsłudze reklamacji,
 4. w przypadku, gdy Klient/Użytkownik złożył XE zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Klientowi/ Użytkownikowi newslettera,
 1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na XE,
 2. przy obsłudze ewentualnych roszczeń prawnych,
 3. statystycznych/analitycznych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 • Zasady zbierania danych osobowych i informacji

W czasie przeglądania zawartości strony internetowej: skaneryxe.pl przez Klientów/Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Klientów/Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego  czy data i czas odwiedzin.

UWAGA:

 • samo przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania przez Klienta/Użytkownika jego danych osobowych,
 • korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Klienta/Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Klienta/Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia mu korzystanie z usług świadczonych przez XE,
 • na stronie internetowej XE zamieszczone są formularz kontaktowy do udzielenia pomocy zdalnej, zamówienia tonera, zgłoszenia serwisu czy bezpłatnej konsultacji diagnostycznej eksperta na oferowane przez XE usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Klientów/Użytkowników określonych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy, e-maila, nr telefonu, czy nr NIP, itp.
 • Źródło zebrania danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane od wszystkich zainteresowanych obsługą podmiotów: Klientów indywidualnych, dużych i małych przedsiębiorstw.

 • Dobrowolność udzielania informacji o danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczonych przez XE na rzecz Klientów usług.

Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane osobowe Klientów/Użytkowników mogą być profilowane.

Kiedy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

Klient/Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Dane Klienta/Użytkownika będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy nim a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).

Uprawnienia Klientów/Użytkowników wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 1. Klient /Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Klient/Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Klient/Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów.

Informowanie Klientów/Użytkowników o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.

XE przed przystąpieniem do realizacji usług informuje Klientów/Użytkowników o gromadzeniu  i przetwarzaniu danych osobowych. Informacje te przekazywane im są w sposób zrozumiały i czytelny.

 • XE zobowiązana jest do przekazania zebranych informacji o Kliencie/Użytkowi organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Jak długo możemy przetwarzać dane?

Uzyskane od Klientów/Użytkowników dane będziemy przetwarzać, przez czas niezbędny do realizacji zleceń/umów, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów/Użytkowników są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 576) oraz w innym przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

XE posiłkując się dostępną technologią, wdraża procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Klientów/Użytkowników serwisu. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

Pliki cookies

 1. XE wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta/Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta/Użytkownika, z którego dokonano połączenia z XE) podczas przeglądania strony internetowej serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta/Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z usług świadczonych przez XE na rzecz Klienta/Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi/Użytkownikowi korzystania z usług świadczonych przez XE, dostosowywanie ich do indywidualnych  potrzeb oraz oczekiwań danego Klienta/Użytkownika.
 3. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej rozwijać się, dostosowywać ofertę i usługi do oczekiwań Klientów/Użytkowników oraz troszczyć się o techniczne aspekty witryny i jej bezpieczeństwo. Dane zbierane z plików cookies są przetwarzane przez administratora strony przy każdym użytkowaniu w celu:
 • optymalizacji  strony i wygody Klientów/Użytkowników;
 • identyfikacji zalogowanych Klientów/Użytkowników;
 • przystosowania funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji Klienta. Użytkownika;
 • zapamiętywania danych logowania oraz danych uzupełnionych w formularzu na stronie;
 • analizy przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics w wymiarze statystycznym (sam Klient/Użytkownik pozostaje anonimowy),
 • tworzenia dynamicznych list produktowych na podstawie informacji o preferencjach i sposobie korzystania ze strony oraz zbierania danych demograficznych i udostępnianiu ich w AdWords oraz Facebook Ads.
 • wykorzystywania statycznych danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach w raportach Analytics,
 • pobieranie i wykorzystywanie plików cookies odbywa się jedynie w celu określonym w niniejszej Polityce prywatności i nie działa na szkodę Klienta/Użytkownika,
 • Każdy Klient/Użytkownik może zablokować pliki cookies oraz usunąć je ręcznie, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox,, Safari, Internet Explorer, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

UWAGA:

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Klientów/Użytkowników serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta/Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Klient/Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

Administrator określi, jakie zdarzenia mogą stanowić naruszenie danych osobowych oraz określi sposobu reagowania na przedmiotowe naruszenia.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klienci/Użytkownicy mogą się z nami skontaktować pisząc na adres: biuro@xe.opole.pl lub telefonicznie pod nr: 77 419 20 03.

Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

W przypadku nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom/Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez XE Daniel Cyris, w szczególności:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy);
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu XE Daniel Cyris, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu:
  a) przekazywania Klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zapytań, zleceń, zamówień, udzielenia na nią odpowiedzi, na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) bądź telefonicznie;
 1. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
  – dane Klientów – imię, nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres poczty e-mail, NIP; w celu wystawienia rachunku, faktury i prowadzenia rozliczeń finansowych, – dane obecnych i byłych Klientów – w zakresie ograniczonym do danych niezbędnych do identyfikacji oraz wskazania charakteru współpracy przetwarzanych w celu bieżącej organizacji.
 • Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.xe.opole.pl.
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Uzyskane od Klientów dane osobowe będziemy przetwarzać, przez okres niezbędny do realizacji zleceń/umów, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
 2. Osoba, której Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie punktu I zgodnie z RODO, ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 1. Prawa wymienione w pkt 1), 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z XE Daniel Cyris na adres e-mail: biuro@xe.opole.pl lub na adres siedziby firmy.
 2. Kategorie odbiorców danych XE to: banki, operatorzy pocztowi, firmy zewnętrzne współpracujące z XE Daniel Cyris na podstawie umów o świadczenie usług.
Scroll to Top